Biologyske produkten by dy út de streek

Jo Stedsboer Fryslân bringt dyn Biologyske boadskippen by dy thús.

Meitsje jo
bestelling klear.

Foegje de biologyske boadskippen ta oan it boadskippelistje. Sa simpel is it.

Kies it
besoarchmomint.

Kies it momint fan besoargjen, fergees it pakket ophelje kin fansels ek.

De boadskippen wurde
thús besoarge.

Wy komme gewoan by dy thús.
Do hoechst dyn pakket allinne noch mar op te romjen.

Us produkten

Mear oer it oparbeidzjen mei It Fryske Gea.

It Fryske Gea jout grûn út yn pacht oan partikulieren (faak boeren) rjochte op it behear fan ús grûn. Yn it pachtbelied wurdt it te berikken natuerdoel bepaald. Wy stribje nei kontinuïteit yn oparbeidzjen mei de boeren en wurkje it leafst tegearre mei natuerynklusive of biologyske bedriuwen om’t dy in positivere ynfloed hawwe op de natuer, lânskip en miljeu as de gongbare lânboubedriuwen. Jo Stedsboer Fryslân hat tegearre mei It Fryske Gea de hannen ynelkoar slein om by te dragen oan it folbringen fan dy doelen.

It Fryske Gea

Biologysk

Biologyske boadskippen út us eigen omkriten. Op disse manier hâlden wy ús ecologyske ynfloed lyts.

Spesjalist

Al generaasjes lang joue wy it boerenspecialisme en de kennis oer biologysk libben, bisten en de natuer troch.

Regionaal

Al ús produkten komme út de regio. Wy wolle de natuer en stêd op 'e nij mei elkoar ferbine.

Thús besoarge

Iten mei respekt foar minske, dier en natuer is net dreech. Wy bringe al ús produkten gewoan by dy thús.